نمایش دادن همه 4 نتیجه

چهار شاخه فرمان چیست ؟
چهار شاخه فرمان رابط بین قربیلک فرمان خودرو با جعبه فرمان است که دستور پیچیدن چرخ ها را صادر میکند.