دیسک و صفحه کلاچ Disk and clutch plate یک اتصال اصطحکاکی بین موتور اتومبیل به عنوان منبع تولید نیرو و جعبه دنده اتومبیل برقرار می‌کند.
زمانی که کلاچ اتومبیل درگیر است در واقع توان از موتور به جعبه دنده و از آنجا به چرخ ها منتقل می‌شود.
اما گاهی لازم است که دنده مورد استفاده در جعبه دنده خودرو بر اساس شرایط جاده و سرعت حرکت خودرو تغییر یابد.
براي اینکه بتوان این تغییر را به راحتی ترتیب داد، لازم است که توان را از چرخ دنده هايی که در جعبه دنده وجود دارند، قطع کرد.
براي قطع کردن ارتبـاط توانی بین جعبه دنده و موتور از کلاچ استفاده می‌شود.
این کار براي راننده اتومبیل در حد فشردن پـدال به کمک پاي خویش است.
در واقع فشردن پدال پایی سبب فاصله گرفتن محور جعبه دنده از صفحه در حال چرخش موتور (فلایویل) خواهد شد.
به عبارت دیگر بوجود آمدن فاصله، یعنی قطع ارتباط و انتقال توان.
در این حالت راننده براي مـدت کوتاهی پدال کلاچ را نگه می‌دارد و در زمانی که جعبه دنده تحت تاثیر هیچ نیروي خاصی قرار ندارد دنـده مناسـب را انتخـاب نموده و جعبه دنده را در آن دنده مطلوب قرار می‌دهد و در نهایت پدال کلاچ را رهـا مـی‌کنـد.

در ایـن حالـت نقل و انتقال تـوان از موتور به جعبه دنده دوباره از آغاز خواهد شد.
قطعات اصلی مجموعه کلاچ:
مجموعه کلاچ از چهار قطعه اصلی زیر تشکیل شده است:
صفحه
دیسک
بلبرینگ
دوشاخه
در خودروهایی که عملکرد تعویض دنده آنها بصورت دستی و کلاچ آنها بصورت مکانیکی است، در واقع به طور میانگین در هر ۱۰۰کیلومتر رانندگی در مسیرهای شهری پر ترافیک، بیش از ۷۰۰ بار عمل تعویض دنده از طریق گرفتن کلاچ صورت می‌گیرد، پس می توان چنین نتیجه گرفت که مجموعه کلاچ باید از مقاومت بسیار بالایی در برابر گرما و فرسایش حاصل از اصطحکاک و تنش را داشته باشد.
صفحه کلاچ
این قسمت وسیله ای است برای به حرکت درآوردن سایر قسمت های کلاچ. صفحه کلاچ حاوی رویه های اصطحکاکی (لنت های صفحه کلاچ ) است که به یک صفحه فولادی پرچ شده اند.
صفحه فولادی حرکت دورانی را بوسیله فنرهای پیچشی به صفحه داخلی انتقال می‌دهد.
صفحه داخلی با یک محور خروجی از موتور که محور ابتدایی دستگاه انتقال حرکت است در تماس است.
رویه‌های اصطحکاکی بین دو عضو محرک یعنی چرخ طیار و صفحه فشار در اثر نیروی وارده از فنرهای بین روپوش و صفحه فشار بصورت کامل تحت فشار قرار می گیرند.
در واقع صفحه کلاچ یک قطعه مصرفی است و دیر یا زود به اتمام می رسد. موارد زیر سبب می شود که عمر آن کمتر شود:
رانندگی با شتاب زیاد
فشار آوردن به موتور در سر بالایی
تعداد زیاد سرنشینان خودرو
گذاشتن پا روی پدال کلاچ در حین رانندگی
علائم نشان دهنده ضعیف شدن صفحه کلاچ:
پدال کلاچ سفت و خشک شده و حالت ارتجاعی و فنری خود را از دست داده باشد.
مان رها کردن کلاچ، پای شما سریعاً به عقب پرتاب شود.
اگر دنده ها در هنگام جا زدن صدا می کنند.
اگر در هنگام حرکت، دور موتور افزایش پیدا می کند اما سرعت، به آن نسبت افزایش نمی یابد.
پله پله شدن کلاچ ممکن است به سبب خشکی و خرابی سیم کلاچ نیز باشد.

دیسک و صفحه کلاچ Disk and clutch plate یک اتصال اصطحکاکی بین موتور اتومبیل به عنوان منبع تولید نیرو و جعبه دنده اتومبیل برقرار می‌کند. زمانی که کلاچ اتومبیل درگیر است در واقع توان از موتور به جعبه دنده و از آنجا به چرخ ها منتقل می‌شود. اما گاهی لازم است که دنده مورد استفاده در جعبه دنده خودرو بر اساس شرایط جاده و سرعت حرکت خودرو تغییر یابد. براي اینکه بتوان این تغییر را به راحتی ترتیب داد، لازم است که توان را از چرخ دنده هايی که در جعبه دنده وجود دارند، قطع کرد. براي قطع کردن ارتبـاط توانی بین جعبه دنده و موتور از کلاچ استفاده می‌شود. این کار براي راننده اتومبیل در حد فشردن پـدال به کمک پاي خویش است. در واقع فشردن پدال پایی سبب فاصله گرفتن محور جعبه دنده از صفحه در حال چرخش موتور (فلایویل) خواهد شد. به عبارت دیگر بوجود آمدن فاصله، یعنی قطع ارتباط و انتقال توان. در این حالت راننده براي مـدت کوتاهی پدال کلاچ را نگه می‌دارد و در زمانی که جعبه دنده تحت تاثیر هیچ نیروي خاصی قرار ندارد دنـده مناسـب را انتخـاب نموده و جعبه دنده را در آن دنده مطلوب قرار می‌دهد و در نهایت پدال کلاچ را رهـا مـی‌کنـد. در ایـن حالـت نقل و انتقال تـوان از موتور به جعبه دنده دوباره از آغاز خواهد شد. قطعات اصلی مجموعه کلاچ: مجموعه کلاچ از چهار قطعه اصلی زیر تشکیل شده است: صفحه دیسک بلبرینگ دوشاخه در خودروهایی که عملکرد تعویض دنده آنها بصورت دستی و کلاچ آنها بصورت مکانیکی است، در واقع به طور میانگین در هر ۱۰۰کیلومتر رانندگی در مسیرهای شهری پر ترافیک، بیش از ۷۰۰ بار عمل تعویض دنده از طریق گرفتن کلاچ صورت می‌گیرد، پس می توان چنین نتیجه گرفت که مجموعه کلاچ باید از مقاومت بسیار بالایی در برابر گرما و فرسایش حاصل از اصطحکاک و تنش را داشته باشد. صفحه کلاچ این قسمت وسیله ای است برای به حرکت درآوردن سایر قسمت های کلاچ. صفحه کلاچ حاوی رویه های اصطحکاکی (لنت های صفحه کلاچ ) است که به یک صفحه فولادی پرچ شده اند. صفحه فولادی حرکت دورانی را بوسیله فنرهای پیچشی به صفحه داخلی انتقال می‌دهد. صفحه داخلی با یک محور خروجی از موتور که محور ابتدایی دستگاه انتقال حرکت است در تماس است. رویه‌های اصطحکاکی بین دو عضو محرک یعنی چرخ طیار و صفحه فشار در اثر نیروی وارده از فنرهای بین روپوش و صفحه فشار بصورت کامل تحت فشار قرار می گیرند. در واقع صفحه کلاچ یک قطعه مصرفی است و دیر یا زود به اتمام می رسد. موارد زیر سبب می شود که عمر آن کمتر شود: رانندگی با شتاب زیاد فشار آوردن به موتور در سر بالایی تعداد زیاد سرنشینان خودرو گذاشتن پا روی پدال کلاچ در حین رانندگی علائم نشان دهنده ضعیف شدن صفحه کلاچ: پدال کلاچ سفت و خشک شده و حالت ارتجاعی و فنری خود را از دست داده باشد. مان رها کردن کلاچ، پای شما سریعاً به عقب پرتاب شود. اگر دنده ها در هنگام جا زدن صدا می کنند. اگر در هنگام حرکت، دور موتور افزایش پیدا می کند اما سرعت، به آن نسبت افزایش نمی یابد. پله پله شدن کلاچ ممکن است به سبب خشکی و خرابی سیم کلاچ نیز باشد.
X
قالب فروشگاهی